Liên hệ
Địa chỉ:

United Nations Development Programme 304-305 tầng 3, Tòa nhà 3A, Nhà khách Thảo Viên, 1B Bắc Sơn, Hà Nội Tel: (+84 4) 38 500100 Fax: (84-4) 37265520

registry.vn@undp.org

Liên hệ
Địa chỉ:

United Nations Development Programme 304-305 tầng 3, Tòa nhà 3A, Nhà khách Thảo Viên, 1B Bắc Sơn, Hà Nội Tel: (+84 4) 38 500100 Fax: (84-4) 37265520

registry.vn@undp.org