UNDP hỗ trợ Việt Nam ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thiên tai và đảm bảo tính bền vững về môi trường. Theo Kế hoạch chung giai đoạn 2017-2021, UNDP hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp, cũng như tăng cường khả năng thích ứng và chống chịu đối với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai.

Quản lý thông tin về biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu

Kết quả 3: Tăng cường khả năng tiếp cận những dữ liệu về tổn thất và thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu tại 28 tỉnh ven biển Việt Nam.

Truy cập dữ liệu là một vấn đề quan trọng và cần cải thiện cơ sở dữ liệu rủi ro của Chính phủ. Phương pháp tiếp cận toàn diện của dự án sẽ tích hợp dữ liệu của Kết quả 1 và Kết quả 2 vào Thích ứng với Biến đổi Khí hậu và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai, sau đó sẽ báo cáo cho Chính phủ để lập kế hoạch đầu tư ở cả cấp quốc gia và địa phương.

Với nguồn tài trợ của GCF, dự án cũng sẽ giúp những người ra quyết định của Chính phủ dễ tiếp cận thông tin hơn. Điều này sẽ được thực hiện bằng việc kết hợp kiến ​​thức địa phương với các dữ liệu khoa học tốt nhất nhằm phát triển và lập bản đồ rủi ro của toàn bộ khu vực ven biển. Với dữ liệu được cải thiện này, các dự báo về biến đổi khí hậu tốt hơn có thể được đưa ra, điều này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách của Chính phủ đưa ra các chính sách cải cách nhằm bảo vệ nguồn sinh kế hiện tại của cộng đồng ven biển và các thế hệ tương lai. Dữ liệu về các tổn thất và thiệt hại liên quan đến khí hậu cũng góp phần mang lại lợi ích đáng kể cho khu vực tư nhân, bởi nó có thể giúp xác định giá của các sản phẩm bảo hiểm hoặc các công cụ chuyển giao và chia sẻ rủi ro tài chính.

Tổng
Mục tiêu:
Tiến độ đạt được: