Progress Reports Progress Reports

27-06-2018
Đề xuất tài trợ - GCF Việt Nam

17 Votes

Đề xuất tài trợ của Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) dành cho Việt Nam, ngày 8 tháng 6 năm 2016 ('Cải thiện khả năng phục hồi của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu ở Việt Nam')

Tải xuống tài liệu

Tải xuống tệp đính kèm